Logo Taxasis

Corectarea erorilor cuprinse în situatiile financiare anuale 2019 si raportarile contabile anuale 2019 depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial- pana la depunerea celor aferente anului 2020.

04.02.2021

Avand in vedere publicarea reglementarilor privind inchiderea exercitiului financiar aferent anului 2020, este de reamintit posibilitatea instituita prin ordinul MFP 450/2016, publicat in Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 274 din 12 aprilie 2016, modificat si completat ulterior, de corectare a informatiilor transmise prin situatiile financiare anuale /raportarile financiare pentru 2019, conform Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial.

 Cine aplica?

Procedura se aplica în cazul în care operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial depun la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice un alt set de situatii financiare anuale, respectiv raportari contabile anuale, pentru aceeasi perioada de raportare cu cea corespunzatoare depunerii initiale. Depunerea pentru aceeasi perioada de raportare a unui alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor mentionate în procedura, nu si pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementarile contabile aplicabile.

 Cum si unde se depun situatiile financiare/raportarile contabile corectate pentru anul 2019?

         În cazul corectarii unor erori, ulterior depunerii situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale, operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial pot depune numai la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice un alt set de situatii financiare anuale si documentele cerute de lege, respectiv raportari contabile anuale, dupa caz, care vor cuprinde informatii corectate.

         Concomitent, administratorul trebuie sa depuna si o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectarii erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum si faptul ca acestea reflecta realitatea entitatii raportoare. Aceasta declaratie pe propria raspundere se va include în fisierul zip atasat bilantului PDF. Un exemplar în format tiparit al acestei declaratii va fi depus la registraturile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, împreuna cu situatiile financiare/raportarile anuale corectate.

 Termen

Situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale care cuprind informatii corectate conform procedurii se pot depune cel tarziu pana la termenul maxim de depunere a situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar/anului urmator celui la care se refera situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale la care s-au constatat erori.

Cei care au obligatia depunerii situatiilor financiare/raportarilor, in termen de 150 de zile, de la inchiderea exercitiului financiar, termenul este pana la 30.05.2021, dar inainte de depunerea pentru anul 2020.

Cei care au obligatia depunerii situatiilor financiare/raportarilor, in termen de 120 de zile, de la inchiderea exercitiului financiar, termenul este pana la 30.04.2021, dar inainte de depunerea pentru anul 2020.

Pentru societatile aflate in lichidare la sfarsitul exercitiului financiar, pentru depunerea raportarilor corectate, aferente anului 2019, termenul este pana la 31.03.2021, dar inainte de depunerea pentru anul 2020.

 Declaratia de neactivitate

Prevederile procedurii sunt valabile si pentru declaratia de neactivitate ce se depune de catre societatile care nu au desfasurat niciun fel de activitate de la constituire.

In cazul aplicarii procedurii de corectare a erorilor, termenul este pana la 01.03.2021, dar inainte de depunerea pentru anul 2020.

 Ce erori se pot corecta?

- denumirea entitatii raportoare;

- codul unic de înregistrare al entitatii raportoare;

- activitatea CAEN (denumire clasa CAEN si/sau cod CAEN);

- forma de proprietate;

- indicatorii raportati prin formularul "Bilant"/"Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", daca valoarea acestor indicatori poate fi dovedita de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) si acest aspect este cuprins în declaratia pe propria raspundere de la pct. 6 din procedura

- numarul de salariati si/sau a altor indicatori raportati prin formularul "Date informative";

- constituie obiect al corectarii conform procedurii si situatia determinata de depunerea de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric;

- transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale în loc de declaratie de inactivitate, precum si transmiterea electronica a declaratiei de inactivitate în loc de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale;

- transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenta, diferit de cel corespunzator tipului de entitate sau netransmiterea electronica a tuturor documentelor prevazute de lege (raportul administratorilor, declaratia pe propria raspundere, raportul auditorului statutar etc.).

- întocmirea si transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere si prezentare a informatiilor din bazele de date.

 ATENTIE !!!

!         Erorile contabile, asa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3.103/2017, cu modificarile ulterioare, se corecteaza potrivit reglementarilor respective. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, nr.2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, corecteaza erorile contabile conform prevederilor din reglementarile respective. Ca urmare, în cazul corectarii acestora NU poate fi depus un alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale corectate.

Copyright 2019 Taxasist

Acest site foloseste cookie-uri. Daca vrei sa afli mai multe, intra aici.
Daca esti impotriva folosirii lor, te rugam sa iesi din acest site.