Logo Taxasis

Auditarea situatiilor financiare anuale 2019 /interimare si audit intern - obligatorii pentru societatile comerciale – Reglementari contabile aprobate prin Ordin 1802/2014

07.11.2019

Auditarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale este o obligatie legala instituita pe de o parte de Reglementarile contabile, iar pe de alta parte de Legea 82/1991, privind legea contabilitatii, si Legea 31/1990, privind societatile comerciale. Prevederile acestor acte normative sunt completate de prevederile Legii 162/2017, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate.

Pentru a stabili necesitatea si obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31.12.2019, societatile comerciale ar trebui sa faca o analiza raportata la criteriile de marime stabilite de Ordinul 1802/2014, legate de total active, cifra de afaceri si numar de salariati, pentru o perioada de 2 ani consecutivi, inclusiv anul curent.

Cum in general, auditorii financiari, in exercitarea mandatului lor, urmaresc sa obtina o asigurare rezonabila cu privire la informatiile financiare incluse in situatiile financiare anuale, contractarea acestui serviciu din timp, le ofera posibilitatea de a realiza proceduri suplimentare de audit. Astfel, un aspect important ar fi participarea auditorului financiar la operatiunile de inventariere organizate de societate, in contextul in care societatile se pregatesc deja de efectuarea inventarierii anuale a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Daca societatile au prevazut in actul constitutiv, sau daca potrivit Legii 31/1990 au aceasta obligatie, trebuie sa ia masuri in vederea contractarii activitatii de audit financiar statutar.

De asemenea, trebuie analizata si durata mandatului auditorilor existenti. Conform punctului de vedere al ASPASS, durata maxima a unui angajament de audit nu poate depasi 10 ani.

Legea 82/1991, prevede ca prin Ordin al Ministrului se pot stabili si alte cazuri in care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar.

Astfel, conform Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, sunt supuse auditului statutar situatiile financiare anuale:

          - ale entitatilor mijlocii si mari, precum si ale societatilor/companiilor nationale, societatilor cu capital integral sau majoritar de stat si regiilor autonome;

- ale entitatilor care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Obligatia de auditare se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, entitatile sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.

Tot in conformitate cu Legea 82/1991, legea contabilitatii, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public, definite conform art.34, alin (2) din lege, sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii. De asemenea, sunt auditate si situatiile financiare intocmite de entitatile care au aceasta obligatie conform legislatiei specifice acestora, dar si situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare interimare sunt supuse auditarii, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii.

Conform Legii 31/1990, situatiile financiare ale societatilor supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice , in conditiile prevazute de lege. In acest sens, Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, defineste ca auditul statutar reprezinta un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit. Auditul statutar se efectueaza de catre auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizati/autorizate in Romania, care se inscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania si care se inregistreaza in Registrul public electronic in conditiile stabilite reglementarile ASPAAS. Autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea auditorilor financiari si a firmelor de audit este ASPAAS

In cazul in care societatile care au obligatia de auditare a situatiilor financiare nu indeplinesc aceasta cerinta, fapta se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei- 40.000 lei, conform Legii 82/1991.

Obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale atrage si obligatia de a organiza la nivelul societatilor/entitatilor si activitatea de AUDIT INTERN. Aceasta obligatie rezida pe de o parte din prevederile Legii  31/1990, iar pe de alta parte din cerinta expresa prevazuta in Legea 162/2017, care prevede ca entitatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern, potrivit legii.

Neexercitarea activitatii de audit intern de catre entitatile ale caror situatii financiare sunt supuse auditului statutar constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 100.000 lei, conform Legii 162/2017.

In acest context, trebuie precizat ca, in conformitate cu Legea 31/1990, legea societatilor comerciale, pentru contractarea auditorul financiar,  numirea / desemnare acestuia si stabilirea duratei mandatului, trebuie convocata adunarea generala ordinara. De asemenea, auditorul financiar trebuie inregistrat la Registrul comertului, prin grija administratorului sau consiliului de administratie.

Consiliul de administratie/ administratorul inregistreaza la registrul comertului orice schimbare auditorilor financiari.


Copyright Taxasist